ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THEATER BINNENSTEBUITEN

1. INLEIDING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen die beschikbaar zijn op www.theaterbinnenstebuiten.be, (hierna 'de website' genoemd) van Theater Binnenstebuiten (hierna 'Binnenstebuiten‘ genoemd). Ze zijn ook van toepassing op telefonische reservaties die via de Binnenstebuiten werden gemaakt, waarnaar verwezen wordt op deze website. Binnenstebuiten behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op eender welk moment te wijzigen en deze wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website worden gepubliceerd. Binnenstebuiten behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaand bericht de website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of te wijzigen.

2. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Deze website mag enkel gebruikt worden voor privédoeleinden. De koper mag het materiaal op deze website enkel gebruiken om zich te informeren over evenementen en promoties of om tickets of andere producten voor privégebruik te kopen. Deze website voor andere zaken gebruiken is enkel mogelijk als men de uitdrukkelijke toestemming van Binnenstebuiten heeft verkregen. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Binnenstebuiten is het verboden om naar deze website te dieplinken. Deze website is niet geschikt voor minderjarigen. De reservering en boeking van tickets of andere producten is enkel toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder. De koper moet zijn persoonlijke toegangsgegevens naar de website (zoals zijn persoonlijk wachtwoord etc.) vertrouwelijk houden en moet Binnenstebuiten onmiddellijk op de hoogte brengen als blijkt of wordt vermoed dat er ongeoorloofd gebruik van zijn account wordt gemaakt. In dergelijke gevallen is de koper aansprakelijk voor het ongeoorloofd gebruik van de website. Alle intentieverklaringen die onder het wachtwoord of de toegangsgegevens van de koper worden ingediend zullen van kracht zijn voor en tegen de koper. De koper mag geen robot of spidersoftware of andere middelen (automatische of manuele) gebruiken om deze website en de inhoud ervan te monitoren of te kopiëren. De koper mag de werking van deze website op geen enkele manier verstoren en mag in het bijzonder het systeem van Binnenstebuiten niet opzettelijk overbelasten. Binnenstebuiten zal de nodige gerechtelijke stappen ondernemen tegen onwettig en/of ongeoorloofd gebruik van deze website, in het bijzonder ongeoorloofde aankoop of verkoop van tickets of het ongeoorloofd wijzigen van de site of de ongeoorloofde toepassing van robots, spider- of andere software.

3. VERBOD OP COMMERCIEEL GEBRUIK

Er mag niets van deze website voor commerciële doeleinden gebruikt worden tenzij Binnenstebuiten voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het is in het bijzonder verboden om tickets door te verkopen. Tickets mogen privé niet verkocht worden aan een hogere prijs dan de ticketprijs die op het ticket gedrukt staat plus de kosten die werden aangerekend bij aankoop van het ticket. Bovendien behoudt Binnenstebuiten zich het recht voor om de toegang aan klanten te ontzeggen of de bestelling van het ticket niet te aanvaarden van een klant als Binnenstebuiten weet of vermoedt dat hij/zij samenwerkt met een andere ticketverkoper of een dealer op de zwarte markt, of dat hij/zij automatische programma’s gebruikt om tickets te bestellen of meer tickets bestelt per persoon dan wat Binnenstebuiten wettelijk toelaat. Schending van deze voorwaarden betekent het verlies van het recht om het respectievelijke evenement te mogen bijwonen, zonder vergoeding, de tickets worden ongeldig.

4. PARTIJEN BIJ HET CONTRACT

Binnenstebuiten organiseert zelf de evenementen die worden aangeboden. Door de tickets te bestellen verzoekt de koper aan Binnenstebuiten om de aankoop van de tickets te verrichten, inclusief het versturen van de tickets.

5. CONTRACT AFSLUITEN

De koper sluit een contract af in de betekenis van clausule 1 als hij op de knop "Aankoop bevestigen" klikt op de pagina van de bestelling van het aanbod in kwestie. Het contract tussen de koper en Binnenstebuiten wordt pas geldig als Binnenstebuiten een transactienummer toewijst aan en verstuurt naar de koper.

6. DETAILS VAN DE EVENEMENTEN

Binnenstebuiten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de nauwkeurigheid van de details van de evenementen die op de website van Binnenstebuiten staan, i.e. locatie van het evenement, het tijdstip, de inhoud …

7. BETALING EN PRIJSELEMENTEN

De prijzen voor tickets kunnen hoger zijn dan de prijzen die op de afgedrukte tickets staan. De prijzen van de tickets en kosten bevatten de wettelijk verplichte btw. De totale prijs van de bestelling, inclusief kosten, moet onmiddellijk nadat het contract werd afgesloten betaald worden. Betalingen kunnen gebeuren met kredietkaart (VISA, Euro Mastercard), voor bepaalde evenementen is domiciliëring of bankoverschrijving mogelijk. Bij de aankoop van tickets worden de diensten en verzendkosten aangerekend die kunnen verschillen naargelang het evenement. Deze kosten worden getoond of meegedeeld; er zijn geen extra kosten naast deze die getoond worden. Eventuele extra diensten zoals geschenkverpakking of verzekering worden, indien van toepassing, apart aangeboden en worden gefactureerd bij de respectievelijk getoonde kosten.

8. VERZENDING EN LEVERING

De tickets zullen verstuurd worden volgens de methode die de koper heeft gekozen bij de afsluiting van het contract en de betaling. Als Binnenstebuiten niet kan leveren op de afgesproken leverdatum, dan kan de koper Binnenstebuiten extra tijd geven voor de levering. Als deze extra tijd is verstreken, dan heeft de respectievelijke koper het recht om het contract te ontbinden d.m.v. een schriftelijke verklaring, tenzij de tickets ondertussen werden verstuurd. De aankoop kan niet herroepen worden als de klant naar behoren werd geïnformeerd dat de tickets moeten opgehaald worden op de plaats van het evenement zelf.

9. TERUGZENDING EN HERROEPINGSRECHTEN

Aangezien Binnenstebuiten diensten aanbiedt op het gebied van vrijetijdsevenementen (die op een bepaalde datum plaatsvinden of voor een bepaalde periode), is er geen herroepingsrecht overeenkomstig van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het wetboek van economisch recht. Daarom is elke bestelling van tickets bindend zodra Binnenstebuiten de bestelling bevestigt, en de koper verplicht om de bestelde tickets te aanvaarden en te betalen.

10. TERUGBETALING

In het geval van een geannuleerde evenementen, dan kan de koper enkel een eis indienen tegen Binnenstebuiten voor de terugbetaling van de betaalde ticketprijs. Dergelijke eisen worden door de wet geregeld of, waar van toepassing, door de algemene voorwaarden van Binnenstebuiten, in de mate dat ze van toepassing zijn in de relatie met de klant. De terugbetaling zal in dit geval het ticket en de aangerekende kosten omvatten. Als de afgelasting of het uitstel van het evenement niet werd veroorzaakt door een verwijtbare schending van verplichtingen van Binnenstebuiten voor de uitvoering van zijn verplichtingen, dan is Binnenstebuiten niet aansprakelijk voor de terugbetaling van de aankoop noch voor de verzendkosten.

11. AANSPRAKELIJKHEID, VERGOEDING

In het geval van overlijden, lichamelijke schade of schade aan de gezondheid, veroorzaakt door een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van Binnenstebuiten of van diens verantwoordelijken of verkopers, dan is Binnenstebuiten aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Voor andere schade is het volgende van toepassing: Voor schade gebaseerd op een grof nalatig plichtsverzuim door Binnenstebuiten of door diens vertegenwoordigers of afgevaardigde verkopers, dan is Binnenstebuiten aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Voor schade als gevolg van de schending van fundamentele contractuele verplichtingen ten gevolge van een nalatigheid van Binnenstebuiten, diens vertegenwoordigers of verkopers, dan is de aansprakelijkheid van Binnenstebuiten beperkt tot het voorzienbare verlies wat typisch is voor dergelijke contracten en de waarde van het verkochte item niet overschrijdt. Schadeclaims voor ander verlies, in het geval van schending van ondergeschikte verplichtingen, of niet fundamentele verplichtingen in het geval van eenvoudige nalatigheid, worden uitgesloten. De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als Binnenstebuiten op frauduleuze wijze een gebrek heeft verzwegen of een kwaliteitsgarantie heeft gegeven. De wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid blijven van kracht. Het verzoek van de koper voor terugbetaling van de kosten in plaats van een schadevergoeding in plaats van het optreden blijft van kracht.

12. SCHENDINGEN VAN VERPLICHTINGEN DOOR DERDEN

Binnenstebuiten is niet aansprakelijk, naast wat in clausule 11 staat, voor handelingen, weglatingen of andere zaken van derde gebruikers, Binnenstebuitengebruikers, advertentiepartners en/of sponsors op de website die verbonden zijn met de diensten van de Binnenstebuiten of het gebruik van de website. Binnenstebuiten is niet verantwoordelijk voor de producten, diensten en andere handelingen en weglatingen van de locatie van het evenement, de artiest, de organisator of andere derde naar wie de website verwijst, of die op een of andere manier verbonden is met de website. Kopers kunnen Binnenstebuiten evenzeer informeren over het wangedrag van andere kopers, advertentiepartners en andere contractuele partners van Binnenstebuiten. Binnenstebuiten behoudt zich het recht voor om dergelijke klachten te onderzoeken en naar eigen goeddunken de nodige stappen te ondernemen. Er kunnen via deze link geen aanvragen doorgestuurd worden inzake een vroegere of huidige bestelling, hiervoor moet u onze online hulpdienst gebruiken.

13. GEGEVENSBESCHERMING

Onze regels inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens. Hier vindt u onze regels inzake gegevensbescherming.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

De logo’s en het design van Binnenstebuiten alsook alle andere merken en logo’s op deze website zijn door Binnenstebuiten en diens zakenpartners beschermd als geregistreerde handelsmerken. Deze merken of logo’s mogen enkel gereproduceerd of anders gebruikt worden, met de schriftelijke toestemming van Binnenstebuiten of diens relevante zakenpartner. Hetzelfde geldt voor alle inhoud en de software van deze website van Binnenstebuiten, die de exclusieve intellectuele eigendom is van Binnenstebuiten en die auteursrechtelijk is beschermd.

15. PLAATS VAN UITVOERING EN TOEPASBARE WETGEVING

Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing en de VN conventie inzake internationale verkoopovereenkomsten van goederen is uitgesloten. De enige plaats van uitvoering voor leveringen, diensten en betaling is Brussel, op voorwaarde dat de koper / klant een ondernemer is in de betekenis van onderdeel 14 van het Belgische wetboek. Als de koper / klant een ondernemer is, dan is Brussel de exclusieve (ook internationaal) jurisdictie voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan uit de contractuele relatie. In het geval van grensoverschrijdende contracten is dit van toepassing op niet-ondernemers; hier behoudt Binnenstebuiten zich het recht voor om een beroep te doen op een andere internationaal bevoegde rechtbank.

16. DIVERSE

Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de Evenementhouder.
Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

17. SLOTBEPALINGEN
Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, dan blijft de rest van deze algemene voorwaarden van toepassing en wordt de geldigheid van het contract niet beïnvloed.

Status: 03-01-2020